அப்பல்லோ 17 விண்கலம் மூலமாக நிலவின் மணல், பாறை மாதிரிகளை பூமிக்கு கொண்டு வந்தது நாசா!

அப்பல்லோ 17 விண்கலம் மூலமாக நிலவின் மணல், பாறை மாதிரிகளை பூமிக்கு கொண்டு வந்தது நாசா!

Advertising
Advertising

Related Stories: