அமெரிக்காவில் 9 நிமிடத்தில் 6 குழந்தைகளை பெற்ற பெண் : 4.7 பில்லியன் பிரசவத்தில் ஒருமுறை நிகழும் அதிசயம்

அமெரிக்காவில் 9 நிமிடத்தில் 6 குழந்தைகளை பெற்ற பெண் : 4.7 பில்லியன் பிரசவத்தில் ஒருமுறை நிகழும் அதிசயம்

Advertising
Advertising

Related Stories: