இரண்டு மடங்கு வேகத்தில் உருகி வரும் மிகப் பழமையான ஆர்க்டிக் பிரதேசம்: இதுவரை 95% பனி கரைந்துள்ளது!

இரண்டு மடங்கு வேகத்தில் உருகி வரும் மிகப் பழமையான ஆர்க்டிக் பிரதேசம்: இதுவரை 95% பனி கரைந்துள்ளது!

Related Stories:

>