கும்பம்

குடும்பத்தினருடன் ஆரோக்யமான விவாதங்கள்வந்துப் போகும். வாகனத்தைசரி செய்வீர்கள்.வேற்றுமதத்தவர்களால் ஆதாயமடைவீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத தனலாபம் உண்டு. உத்யோகத்தில் அதிகாரிகளுடன்  இணக்கமான சூழ்நிலை உருவா

கும். திறமைகள் வெளிப்படும் நாள்.
Advertising
Advertising