பாகிஸ்தானில் சுமார் 1,300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்து கடவுள் விஷ்ணுவின் கோயில் கண்டுபிடிப்பு!

பாகிஸ்தானில் சுமார் 1,300 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்து கடவுள் விஷ்ணுவின் கோயில் கண்டுபிடிப்பு!

Related Stories:

>