உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் 6வது முறையாக ஃபின்லாந்து முதலிடம்: 125வது இடத்தில் இந்தியா

உலகின் மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் 6வது முறையாக ஃபின்லாந்து முதலிடம் பிடித்துள்ளது. டென்மார்க், ஐஸ்லாந்து அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. வருமானம், சுதந்திரம், தாராள மனப்பான்மை, ஊழல் இன்மை உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் மகிழ்ச்சி கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 136 நாடுகள் கொண்ட பட்டியலில், இந்தியா 125வது இடத்தில் உள்ளது.

Related Stories: