எரிசாம்பல், கரும்புகையை சுமார் 1000 மீட்டர் உயரத்துக்கு வெளியேற்றிய மெக்ஸிக்கோவின் போபோகேட்பெட்டல் எரிமலை!

எரிசாம்பல், கரும்புகையை சுமார் 1000 மீட்டர் உயரத்துக்கு வெளியேற்றிய மெக்ஸிக்கோவின் போபோகேட்பெட்டல் எரிமலை!

Advertising
Advertising

Related Stories: