பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தைத் தகர்க்க நடத்தப்பட்ட சதி முறியடிக்கப்பட்ட தினம்: உருவபொம்மை, சொக்கப்பனைகளை கொளுத்தி மக்கள் கொண்டாட்டம்

பிரிட்டன் பாராளுமன்றத்தைத் தகர்க்க நடத்தப்பட்ட சதி முறியடிக்கப்பட்ட தினம்: உருவபொம்மை, சொக்கப்பனைகளை கொளுத்தி மக்கள் கொண்டாட்டம்

Advertising
Advertising

Related Stories: