உலகில் முதல் நாடக மத்திய பசிபிக் நாடான கிரிப்பாட்டி தீவில் 2023-ம் ஆண்டு புத்தாண்டு பிறந்தது

கிரிபாட்டி: உலகில் முதல் நாடக மத்திய பசிபிக் நாடான கிரிப்பாட்டி தீவில் 2023 புத்தாண்டு பிறந்தது. கிரிபாட்டி தீவில் 2022-ம் ஆண்டு முடிவடைந்து 2023 ம் ஆண்டு பிறந்துள்ளது. உத்தியோகபூர்வமாக கிரிபாஸ் குடியரசு என அழைக்கப்படுகிறது. இது மொத்தம் 33 தீவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

Related Stories: