ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்த வீடு, முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு ஒதுக்கீடு

டெல்லி: ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் பல ஆண்டுகளாக வாழ்ந்த வீடு, முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்துக்கு ஜன்பத் 12 எண் கொண்ட வீடு ஒதுக்கியுள்ளனர்.

Related Stories: