இந்தியாவின் தூய்மையான விமான நிலையங்களில் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முதலிடம்

மதுரை: நாட்டின் தூய்மையான விமான நிலையங்களில் மதுரை விமான நிலையத்துக்கு முதலிடம் கிடைத்துள்ளது. பயணிகளின் சேவைத்தர மதிப்பீட்டில் மதுரைக்கு 4வது இடம் கிடைத்துள்ளது.

Related Stories: