தோவாளை மலர் சந்தையில் ரூ.600-க்கு விற்கப்பட்ட பிச்சிப்பூ தற்போது ரூ.1,000-க்கு விற்பனை

தோவாளை: தோவாளை மலர் சந்தையில் ரூ.600-க்கு விற்கப்பட்ட பிச்சிப்பூ தற்போது ரூ.1,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ரூ.700-க்கு விற்கப்பட்ட மல்லிகை பூ, தற்போது ரூ.1,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Related Stories:

>