காதலர் தினகொண்டாட்டம்: தாய்லாந்தில் யானைகள் மீது அமர்ந்து 70-க்கும் மேற்பட்ட காதலர்களுக்கு திருமணம்

காதலர் தினகொண்டாட்டம்: தாய்லாந்தில் யானைகள் மீது அமர்ந்து 70-க்கும் மேற்பட்ட காதலர்களுக்கு திருமணம்

Related Stories: