இந்திய விமானப்படை 90 வது ஆண்டு விழா தாம்பரம் விமானப்படை நிலையத்தில் நடைபெற்றது இதில் வீரர்கள் பல்வேறு சாகசங்களை செய்து பொதுமக்களை உற்சாகப்படுத்தினர்..!

இந்திய விமானப்படை 90 வது ஆண்டு விழா தாம்பரம் விமானப்படை நிலையத்தில் நடைபெற்றது இதில் வீரர்கள் பல்வேறு சாகசங்களை செய்து பொதுமக்களை உற்சாகப்படுத்தினர்..!

Related Stories: