இத்தாலியில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூழ்கிய கப்பலில் இருந்து ரோமானிய பொருடள்கள் கண்டுபிடிக்கபிடிப்பு..!

இத்தாலியில் சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூழ்கிய கப்பலில் இருந்து ரோமானிய பொருடள்கள் கண்டுபிடிக்கபிடிப்பு..!

Related Stories: