11 கி.மீ. நீளம்..18 மீ. அகலத்தில் 6 பாதைகள்!: நீருக்குள் செல்லும் மிக நீண்ட பாலத்தை திறந்துள்ள சீனா..!!

11 கி.மீ. நீளம்..18 மீ. அகலத்தில் 6 பாதைகள்!: நீருக்குள் செல்லும் மிக நீண்ட பாலத்தை திறந்துள்ள சீனா..!!

Related Stories: