புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றதே...ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்த ஆண்டின் பனிப்பொழிவு சீசன் தொடங்கியது..!!

புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றதே...ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்த ஆண்டின் பனிப்பொழிவு சீசன் தொடங்கியது..!!

Related Stories:

More