போலந்தில் சுமார் 148 அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள உலகின் மிக ஆழமான நீச்சல்குளம்: நீருக்கடியில் சுரங்கபாதை, 5 மீட்டர் ஆழத்தில் ஆன் - சைட் ஓய்வறை அமைப்பு..!!

போலந்தில் சுமார் 148 அடியில் கட்டப்பட்டுள்ள உலகின் மிக ஆழமான நீச்சல்குளம்: நீருக்கடியில் சுரங்கபாதை, 5 மீட்டர் ஆழத்தில் ஆன் - சைட் ஓய்வறை அமைப்பு..!!

Related Stories: