அமெரிக்காவில் கொல்லப்பட்ட ஜார்ஜ் ஃபிலாய்டின் உடல் ஹூஸ்டன் தேவாலயத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைப்பு!

அமெரிக்காவில் கொல்லப்பட்ட ஜார்ஜ் ஃபிலாய்டின் உடல் ஹூஸ்டன் தேவாலயத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வைப்பு!

Related Stories:

>