அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா கடல்பகுதியில் சுமார் 4,000 கார்களுடன் கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்து

அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா கடல்பகுதியில் சுமார் 4,000 கார்களுடன் கப்பல் கவிழ்ந்து விபத்து

Related Stories: