சிட்னியில் 764 மக்கள் ஒன்றாக சாப்பிடுவதில் நிகழ்த்தப்பட்ட கின்னஸ் உலக சாதனை!

சிட்னியில் 764 மக்கள் ஒன்றாக சாப்பிடுவதில் நிகழ்த்தப்பட்ட கின்னஸ் உலக சாதனை!

Related Stories: