குழந்தைகளுக்குப் போட வேண்டிய தடுப்பூசிகள்

* பிறந்தவுடன் பி.சி.ஜி, போலியோ சொட்டு மருந்து
* ஹெபடைட்டிஸ் பி - 6வது வாரம் முதல் டோஸ்
* போலியோ சொட்டு மருந்து
* ஹெபடைட்டிஸ் பி - 2ம் டோஸ், 10-வது வாரம்
* போலியோ சொட்டு மருந்து - 3வது டோஸ் 14வது வாரம்
* போலியோ சொட்டு மருந்து 6-9 மாதங்கள்
* ஹெபடைட்டிஸ் - 3 வது 9 மாதங்கள் மீஸல்ஸ் தடுப்பூசி (அம்மை)
* 15-18 மாதங்கள் எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி (Measles, Mumps, Rubella)
*  டிபிடி (DPT) - 1வது பூஸ்டர்
*  போலியோ சொட்டு மருந்து 5 வயது 2வது பூஸ்டர்
*  போலியோ சொட்டு மருந்து 10 வயது டெட்டனஸ் ( TT) - 3வது பூஸ்டர்
* ஹெப்-B - பூஸ்டர் 15-16 வயது டெட்டனஸ் - 4வது பூஸ்டர்

Tags :
× RELATED இதயம் காக்கும் உணவுகள்!