பேச்சு நம் மூச்சு!

நன்றி குங்குமம்

Advertising
Advertising

தமிழனுக்கு பேசலைன்னா தூக்கம் வராது அல்லவா?

மொத்தம் எத்தனை வகையான பேச்சை தமிழன் பேசுகிறான் என்று பார்ப்போமா?

விளம்பு

Speak with a Message

ஓது

Speak with Recite

இயம்பு

Speak Musically

பேசு

Speak

பகர்

Speak with Data

செப்பு

Speak with Answer

உரை

Speak Meaning-fully

கழறு

Speak with Censure

நவில்

Speak Rhymingly

கூறு

Speak Categorically

பறை

Speak with Reveal

சாற்று Speak with Declare

நுவல்

Speak with an Introduction

கரை

Speak with Calling