ஜப்பானில் வளர்ப்பு பிராணிகளை 'குளு குளு' என வைத்திருக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிரத்யேக ஆடைகள்..!!

ஜப்பானில் வளர்ப்பு பிராணிகளை 'குளு குளு' என வைத்திருக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிரத்யேக ஆடைகள்..!!

Related Stories: