எவரெஸ்ட் மலை சிகரத்தில் 26 முறை ஏறி 52 வயது நேபாளி சாதனை..!!

எவரெஸ்ட் மலை சிகரத்தில் 26 முறை ஏறி 52 வயது நேபாளி சாதனை..!!

Related Stories: