பிகாச்சூ..மிக்கி மவுஸ்..!!: செக்குடியரசில் கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்களில் தோன்றி தடுப்பூசி செலுத்தும் சுகாதார பணியாளர்கள்..குழந்தைகள் உற்சாகம்

பிகாச்சூ..மிக்கி மவுஸ்..!!: செக்குடியரசில் கார்ட்டூன் கதாபாத்திரங்களில் தோன்றி தடுப்பூசி செலுத்தும் சுகாதார பணியாளர்கள்..குழந்தைகள் உற்சாகம்

Related Stories: