பொழியும் புது வெள்ளை மழை... காஷ்மீரில் பருவத்தின் முதல் பனிபொழிவால் போர்த்தப்பட்ட சாலைகள்!!

பொழியும் புது வெள்ளை மழை... காஷ்மீரில் பருவத்தின் முதல் பனிபொழிவால் போர்த்தப்பட்ட சாலைகள்!!

Related Stories: