கடல் ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணிற்கு முதல் ராக்கெட்டை ஏவிய சீனா!: 9 செயற்கைகோள்களை திட்டமிட்ட சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக அனுப்பியது..!!

கடல் ஏவுதளத்தில் இருந்து விண்ணிற்கு முதல் ராக்கெட்டை ஏவிய சீனா!: 9 செயற்கைகோள்களை திட்டமிட்ட சுற்றுப்பாதையில் வெற்றிகரமாக அனுப்பியது..!!

Related Stories:

>