மஹாராஷ்டிராவில் ஒரேநாளில் செந்நிறமாக மாறிய 5, 000 ஆண்டுகள் பழமை வாழ்ந்த லோனார் ஏரி: அறிவியலாளர்கள் வியப்பு!

மஹாராஷ்டிராவில் ஒரேநாளில் செந்நிறமாக மாறிய 5, 000 ஆண்டுகள் பழமை வாழ்ந்த லோனார் ஏரி: அறிவியலாளர்கள் வியப்பு!

Related Stories: