இஸ்லாமியர்களின் புனித ஸ்தலமான மெக்காவிற்கு ஒரே நேரத்தில் படையெடுத்த ஆயிரக்கணக்கான வெட்டுக்கிளிகள்!

× RELATED ஆற்றுப்படுத்துவாள் ஆயிரங்காளியம்மன்